Strona główna Regulamin

Regulamin sklepu internetowego:
 I Definicje:
1. Sprzedający - Astop A.A. Jaworowscy Sp.J. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Rycerskiej 28. NIP: 9661706463, REGON: 052222295, KONTTO BANKOWE: 61 1030 0019 0109 8503 0004 9421 BH.
2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu na własne potrzeby.
3. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
4. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem.
5. Strona internetowa - strona www.astop.pl
6. Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej.
7. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej, stanowiące ofertę zawarcia umowy.
8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie jest skuteczne, jeżeli Kupujący nie złoży zastrzeżeń co przesłanego mu regulaminu w terminie 1 dnia.
9. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego.
 II
1. Firma Astop jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem jako Sprzedawca zamówionych produktów.   
2. Zamówienia na Produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
3. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Decyzję o formie dostawy podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
5. Zamieszczona na stronie internetowej informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania Ofert.
6. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Aktualny status zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie.
7. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych  następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie bankowym Sprzedającego.
8. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.
9. Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków na rzecz Sprzedającego.
10.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru, oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić, lub istnieją bądź wystąpią w terminie realizacji uzasadnione przez sprzedającego wątpliwości, co do wiarygodności nabywcy.
11.Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
12.Składając zamówienie, Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
13.W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia, chyba że strony określą inny termin realizacji Zamówienia.
14.Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:

    Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnie transakcji
    Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,
    Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.
15.W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny, zgodnie z przepisami transakcji dokonywanych na odległość. Zwrot ten powinien być złożony poprzez oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu, a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszty przesyłki nie są zwracane. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu Sprzedającego, a koszt takiej przesyłki pokrywa Kupujący. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć dane personalne Kupującego oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: poprzez przelew na konto bankowe albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas Sprzedawcę zwróconej przesyłki. Jeżeli towar został wysłany na koszt Sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.
16.Sprzedający uwzględnia reklamacje dotyczące niezgodności towaru z zamówieniem oraz na uszkodzony produkt, pod warunkiem, iż został sprawdzony przy dostawcy a dostawca sporządzi protokół stwierdzający uszkodzenie towaru. W przypadku zawinienia po stronie Sprzedawcy – następuje wymiana towaru na właściwy lub/i nieuszkodzony na koszt Sprzedawcy. W przypadku ponownego wystąpienia takiej sytuacji – Sprzedawca zwraca wartość zakupionego towaru z jednoczesnym dokonaniem zwrotu płatności (przelewem lub gotówką). Sprzedawca nie uwzględni reklamacji, gdy towar został uszkodzony przez Kupującego.
17.W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego i Kupujący zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki Towaru.
18.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień.
Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentem złożenia przez klienta zamówienia.
Umowa kupna/sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna/sprzedaży, między sklepem a konsumentami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.
19.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.


Newsletter
Zapisz się na NEWSLETTER i bądź na bieżąco z aktualnymi promocjami oraz nowościami

Jesteśmy beneficjentami wsparcia na realizację projektu:
Unowocześnienie produktu poprzez opracowanie koncepcji założeń technologicznych dla skarpet do marszu wysiłkowego do 7 rodzajów surowców: amico, coolmax, bawełna, polyamin, elastan, polipropylen i kewlar i wprowadzenie do produkcji w ramach programu.
Wsparcie w ramach dużego bonu edycja 2014
Projekt współfinansowany z budżetu państaw w ramach dotacji celowej.